Groeii B.V. is nu nog een kleine zorgorganisatie, maar heeft de ambitie om haar omzet binnen korte tijd aanzienlijk te vergroten. De Raad van Commissarissen (RvC) van Groeii B.V. streeft ernaar om binnen twee jaar integraal te voldoen aan de Governancecode Zorg.

De RvC richt zich op de strategie, de financiën, de human resources en de risicobeheersing van de organisatie. Samen met de bestuurder zal worden geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking.

De RvC vervult de toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfunctie.
De toezichtfunctie betreft het toezicht houden op de besturing van de organisatie door de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de organisatie.
Als RvC gaan we ervan uit dat Groeii zorg biedt van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, dus veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht. Wij zien erop toe dat de organisatie werkt aan meetbare zorg (zoals blijkt uit cijfers en indicatoren) en merkbare zorg (zoals die ervaren wordt door cliënten en hun naasten). Wij doen dit door per kwartaal een rapportage van de bestuurder te vragen en deze te beoordelen.

De goedkeuringsfunctie betreft het, op voorstel van de bestuurder, nemen van alle besluiten zoals genoemd in de Governancecode Zorg, behalve de aanstelling en ontslag van de bestuurder, aangezien dit de bevoegdheid betreft van de AVA.

De werkgeversfunctie betreft het jaarlijks beoordelen van het functioneren van de bestuurder, de eventuele goedkeuring van nevenfuncties en het vaststellen van beloning en arbeidsvoorwaarden, inclusief toetsing aan de WNT. De beoordeling zal de eerstkomende tijd vooral het karakter van spiegeling hebben en het geven van feedback
op het verslag van de bestuurder over het afgelopen jaar.

De adviesfunctie betreft het met raad terzijde staan van de bestuurder en het fungeren als klankbord, onder meer door te reageren op rapportages, voorstellen, ideeën en vragen van de bestuurder; actief mee te denken over de strategie, de besturing, werkuitvoering en maatschappelijke positionering van de organisatie; interne en externe ontwikkelingen te signaleren naar de bestuurder.

De RvC voert haar kerntaken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de bestuurder.
De RvC onderwerpt haar eigen functioneren aan kritische reflectie en draagt zorg voor haar eigen scholing en ontwikkeling. De RvC streeft naar een samenstelling van de RvC waarin alle gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd.

Informatieverwerking, meningsvorming en besluitvorming vinden plaats op basis van actieve, open en kritische dialogen. De leden van de RvC zorgen daarom voor een zorgvuldige voorbereiding, onderzoekende houding, vragen stellen en het aangaan van het gesprek over kansen en risico’s, resulterend in heldere conclusies en besluiten.

De RvC hanteert voor het uitoefenen van haar taken als informatiebron vooral de door de bestuurder aangeleverde informatie en rapportages over de uitvoering van werkzaamheden, de kansen en risico’s en de kwaliteit. Daarnaast ook de informatie en rapportages van externe partijen zoals de accountant en inspecties, het (half)jaarlijks overleg met de Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid, de vertegenwoordiger van de cliënten en, indien die op termijn wordt ingesteld, de Ondernemingsraad, eventuele werkbezoeken en bijeenkomsten binnen de organisatie en publicaties e.d. over ontwikkelingen op het werkterrein.

De RvC vergadert zo vaak als nodig voor het uitvoeren van haar toezichttaken met een minimum van vier maal per jaar. De toezichtvisie van de RvC wordt op de website van de organisatie geplaatst.

De RvC stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. Dit maakt deel uit van het jaarverslag van de organisatie en wordt op de website van de organisatie geplaatst.
Een reglement werkt een aantal zaken nader uit zoals ten aanzien van bevoegdheden, informatievoorziening, samenstelling, rooster van aftreden en het voorkomen van belangenverstrengeling.