Lees hier onze Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepaling

Groeii
Groeii biedt begeleiding aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met een psychiatrische stoornis én aan hun (directe) omgeving.

Protienus
Groeii is onderdeel van Protienus. Protienus staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over nummer 58386610.

Opdrachtgever
De klant of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Opdrachtnemer
Groeii, de organisatie die de opdracht van de opdrachtgever uitvoert.

Cliëntvertrouwenspersoon
De cliëntvertrouwenspersoon is een aanspreekpunt waar u uw onvrede, vragen en/of wensen vertrouwelijk kunt uiten. Hij biedt u een luisterend oor en probeert samen met u een bevredigende oplossing te vinden voor uw ongenoegen en/of wensen.

Offerte
Een aanbod tot een overeenkomst die door Groeii aan de opdrachtgever wordt uitgebracht. Hierop zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Opdracht
De overeenkomst tussen Groeii en de opdrachtgever. Deze opdracht aangeduid als "begeleiding".

Tarief
Het voor de zorgverlening berekende tarief is vrijgesteld van btw.

Klant
De klant is de afnemer van de hulpverlening van Groeii. Waar klant staat, kan ook cliënt gelezen worden en wordt ook bedoeld zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Begeleider
Een student of expert die de begeleiding van de klant verzorgt.

Deelnemer
De klant die is ingeschreven voor de activiteit.

Start van de opdracht
Het moment waarop wordt gestart met de begeleiding, de advisering, de training of de activiteiten die door Groeii worden organiseert.

Annuleren
Het beëindigen van de overeengekomen opdracht of het verplaatsen van het startmoment van de overeengekomen werkzaamheden.

Overmacht
Elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Alle offertes en overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan, worden beheerst door de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande mondeling, en niet schriftelijk vastgelegde, gemaakte afspraken over hetzelfde onderwerp. Door een afspraak te maken voor deelname aan, door Groeii, georganiseerde begeleiding, activiteiten en/of door het deelnemen aan de activiteiten, aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Onder Groeii wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan, zij die namens of in opdracht van Groeii de opdracht uitvoeren. Met name zal tevens jegens hen de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht genomen moeten worden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden ten behoeve van Groeii worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Groeii ingeschakelde tussenpersonen en derden.

Artikel 3 – Grondslag offertes

Alle door Groeii uitgebrachte offertes voor activiteiten zijn geheel vrijblijvend. Door Groeii gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere gedane opgaven geschieden tevens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Groeii is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. Groeii behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 4 – Voorwaarden voor deelname

4.1 Groeii maakt bij de deelname aan activiteiten onderscheid in leeftijds- groepen. Een klant jonger dan 12 jaar, behoort tot de ́jonge groep ́. Een klant die 12 jaar is of ouder, behoort tot de ́oude groep ́. Hiervan kan in overleg worden afgeweken.

4.2 Deelnemen aan een activiteit kan zo vaak als wenselijk is.

4.3 Deelname staat alleen open voor hen die geregistreerd staan als klant van Groeii en derhalve ook begeleiding in de thuis- en/of schoolsituatie genieten.

4.4 Groeii houdt zich het recht voor deelname aan een activiteit te weigeren indien:

• De klant niet binnen de beoogde leeftijdsgroep valt.
• De klant zich tijdens deelname aan eerdere activiteiten van Groeii heeft misdragen.
• Het maximum aantal deelnemers voor de activiteit reeds is bereikt.
• Groeii inhoudelijke bezwaren heeft.

Artikel 5 – Verwerken persoonsgegevens

Groeii is verplicht alle bescheiden en informatie die betrekking hebben op de klant vertrouwelijk te behandelen. De opdrachtgever gaat met het aanmelden van de deelnemer akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens van de deelnemer en de opdrachtgever. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacyreglement van toepassing.

Artikel 6 – Informatieplicht

Bij aanmelding voor de activiteit is de opdrachtgever verplicht alle informatie over de fysieke en mentale conditie van de deelnemer te verstrekken waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat het invloed heeft of kan hebben op het dagelijks functioneren van de deelnemer.

Artikel 7 – Tarieven

7.1 Opdrachtgever gaat akkoord met het, in de zorgovereenkomst, vermelde begeleidingstarief.
7.2 Het begeleidingstarief dat in de zorgovereenkomst staat vermeld is exclusief reiskosten en BTW.
7.3Voor extra werkzaamheden, die voortvloeien uit een persoonlijk consult, geldt het, in de zorgovereenkomst vermelde, begeleidingstarief.

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden

8.1 Opdrachtgever verplicht zich tot het nakomen van de betalingsverplichting. Facturen worden door Groeii aan het eind van iedere maand verstuurd.

8.2. Het verschuldigde bedrag dient, onder vermelding van het factuurnummer, te worden overgemaakt op bankrekening NL58RABO0175289263 tnv Groeii B.V.

8.4 Het betalingstermijn betreft 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van dit termijn ontvangt opdrachtgever een herinnering.

8.5 Indien de opdrachtgever tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening.

8.6 Indien de betaling achterwege blijft, kan Groeii besluiten de begeleiding stop te zetten.

Artikel 9 – Annuleren

9.1 De begeleiding kan door opdrachtgever ten aller tijden geannuleerd worden.

9.2 Indien de begeleiding minder dan 24 uur van te voren geannuleerd wordt, heeft Groeii het recht de begeleidingstijd in rekening te brengen.

9.3 De zorgovereenkomst kan, zonder opgaaf van reden, door zowel opdrachtgever als Groeii beëindigd worden met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 De begeleiding van Groeii geschiedt op eigen risico.

10.2 Groeii is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van de door Groeii georganiseerde begeleiding.

10.3 Groeii is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid en deskundigheid door Groeii, waarop bij het uitvoeren van de opdracht mag worden vertrouwd.

10.4 Groeii is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, indien blijkt dat de opdrachtgever niet aan de voorwaarden in artikel 6 heeft voldaan en er dientengevolge schade is opgetreden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Klachtrecht

Groeii heeft een klachtprotocol waarvan de opdrachtgever gebruik kan maken.

Artikel 13 – Vaststellen en wijzigen Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden vastgesteld door de directie van Groeii. De directie houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 14 – Citeertitel

Deze Algemene Voorwaarden worden aangehaald als: Algemene Voorwaarden en treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 15 – Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Groeii naar redelijkheid en billijkheid.