Reglement raad van commissarissen Groeii B.V.

1.         Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

1.1       Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de raad van commissarissen.

1.2       Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, de Governancecode Zorg 2017, alsmede de statutaire bepalingen van Groeii B.V. en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.

1.3       De raad van commissarissen heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 16 januari 2021. 

2.         Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van commissarissen

2.1       De raad van commissarissen heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De raad van commissarissen en raad van bestuur hebben geconstateerd dat zij op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar en is te vinden op de website van Groeii B.V.

2.2       De raad van commissarissen toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog heeft voor het belang van de organisatie van Groeii B.V. in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Tevens toetst de raad van commissarissen of het bestuur daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Groeii B.V. en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn. 

2.3       In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van commissarissen in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:

 • het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een bestuurder;
 • de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden en beoordeling van de bestuurder;
 • het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de raad van commissarissen;
 • het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 • het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening; 
 • het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de bestuurder;
 • het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die aan de activiteiten van Groeii B.V. en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;
 • het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

2.4       De raad van commissarissen bespreekt minimaal eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van Groeii B.V. en de daarmee verbonden instelling.

2.5       De raad van commissarissen ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van commissarissen hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het jaarverslag), reglement raad van commissarissen, reglement raad van bestuur.

2.6       Leden van de raad van commissarissen verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan het bestuur zijn opgedragen.

3.         Werkgeverschap

3.1.1    Lid van het bestuur van Groeii B.V. kunnen niet zijn personen die lid zijn van de raad van commissarissen van Groeii B.V. of lid zijn van het bestuur of de raad van commissarissen van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van Groeii B.V. geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als Groeii B.V. verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met Groeii B.V.

3.1.2    De raad van commissarissen stelt de beloning, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van het bestuur vast.

 

3.2       Samenstelling raad van commissarissen

3.2       Profiel raad van commissarissen als geheel 
3.2.1    De raad van commissarissen stelt een profielschets vast voor de raad van commissarissen als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De raad van commissarissen gaat, ten minste op het moment dat een lid van de raad van commissarissen al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van commissarissen, na of deze algemene profielschets nog voldoet. De raad van commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de bestuurder. Zo nodig stelt de raad van commissarissen de profielschets bij.

3.2.2    De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.

3.2.3    Het profiel voor de raad van commissarissen als geheel dient er toe te leiden dat de raad van commissarissen zodanig is samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van Groeii B.V. in het bijzonder aanwezig is;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • de leden van de raad van commissarissen ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.

3.3       Profiel lid van de raad van commissarissen
3.3.1    De raad van commissarissen stelt - zoals in artikel 3.2 aangegeven - een profielschets voor de raad van commissarissen als geheel vast, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van commissarissen worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De raad van commissarissen stelt het bestuur en, indien deze op termijn wordt ingesteld, de Ondernemingsraad in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets voorafgaand advies uit te brengen.

3.3.2    Van de leden van de raad van commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Groeii B.V. in het bijzonder.

3.3.3    Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van commissarissen na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van commissarissen. 

3.3.4    De raad van commissarissen stelt het bestuur in de gelegenheid hierover advies uit te brengen. Zo nodig stelt de raad van commissarissen de profielschets bij.

3.4       De voorzitter
3.4.1    De voorzitter van de raad van commissarissen wordt door de raad van commissarissen uit zijn midden benoemd.

3.4.2    Van de voorzitter van de raad van commissarissen worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij :

 • het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van commissarissen te vervullen;
 • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van commissarissen;
 • over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van commissarissen en het bestuur;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van Groeii B.V. en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.

3.4.3    De voorzitter stelt in overleg met het bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen en is voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van commissarissen.

3.4.4    Indien de raad van commissarissen naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

3.4.5    Aandachtsgebieden
De raad van commissarissen kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van commissarissen. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van commissarissen onverlet.

3.5       Belangenverstrengeling
3.5.1    Het functioneren van een lid van de raad van commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. 

3.5.2    Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van commissarissen en Groeii B.V. wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden. 

3.5.3    Een lid van de raad van commissarissen meldt bij de voorzitter en de overige leden van de raad van commissarissen terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangverstrengeling. En verschaft daarover alle relevante informatie. 

De overige toezichthouders treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van belangenverstrengeling en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of wordt beëindigd. 

Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van commissarissen mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van commissarissen niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden. 

Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de raad van commissarissen er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden. 

Indien de betreffende toezichthouder niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, zal de betreffende toezichthouder worden ontslagen door de raad van commissarissen.

3.5.4    Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de raad van commissarissen als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging. 

3.5.5    Onverminderd het bepaalde in de statuten zal een transactie waarbij een lid van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft, uitsluitend mogen worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft dit de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

3.5.6    De leden van de raad van commissarissen geven in het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

4.         Benoeming en scholingsprogramma leden raad van commissarissen

4.1       De raad van commissarissen stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is. 

4.2       Leden van de raad van commissarissen worden op openbare wijze geworven, 

4.3       Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van commissarissen, wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de raad van commissarissen en de bestuurder deel uit.

4.4       De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van commissarissen.

4.5       Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de raad van commissarissen in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de bestuurder die daarover advies kan geven.

4.7       De raad van commissarissen benoemt de betreffende persoon tenzij van de bestuurder een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met de bestuurder over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de raad van commissarissen een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het hierop door de raad van commissarissen genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de bestuurder. 

5.         Einde lidmaatschap
5.1       Rooster van aftreden
5.1.1    De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast. 

5.1.2    Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van commissarissen gewaarborgd is.

5.1.3    Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt de raad van commissarissen zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren. De raad van commissarissen voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de bestuurder en aan de inspraakorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.

5.2       Aftreden, schorsing en ontslag
5.2.1    Een lid van de raad van commissarissen treedt eigener beweging af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.

5.2.2    Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van commissarissen niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van commissarissen een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

5.2.3    Alvorens de raad van commissarissen het besluit neemt om een lid van de raad van commissarissen te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van commissarissen en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar kunnen maken.

5.2.4    Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de raad van commissarissen, het betreffende lid van de raad van commissarissen en de bestuurder een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van commissarissen. 

6.         Werkwijze en besluitvorming raad van commissarissen

6.1       Besluitvorming

 1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
 2. Behoudens het elders in de statuten bepaalde, besluit de raad van commissarissen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 4. In alle geschillen omtrent stemmingen welke niet in de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.
 5. Zolang in een vergadering van de raad van commissarissen alle in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de in de statuten opgenomen voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 6. De raad van commissarissen kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. 

6.2       Vergaderingen

 1. De raad van commissarissen vergadert ten minste vier keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, of twee leden van het bestuur het nodig achten. 
 2. De besluitvorming van de raad van commissarissen vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van commissarissen, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Op deze wijze genomen besluiten worden bij de eerstvolgende vergadering aan de notulen gehecht.
 3. Toegang tot de vergadering hebben:
 4. de leden van de raad van commissarissen;
 5. de bestuurder, tenzij de raad van commissarissen aangeeft zonder de bestuurder te willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de bestuurder na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met in acht neming van hetgeen vertrouwelijk is besproken;
 6. andere personen, mits de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van commissarissen hiermee instemt. 

In de regel bereidt de voorzitter van de raad van commissarissen in overleg met het bestuur de vergaderingen van de raad van commissarissen voor. Besluiten van de bestuurder, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de raad van commissarissen behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

6.3       Secretariaat
De voorzitter van de raad van commissarissen draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de raad van commissarissen waaronder tevens de archivering van de bescheiden van de raad van commissarissen. Het archief van de raad van commissarissen is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van commissarissen.

7.         Informatievoorziening

7.1       De raad van commissarissen en de afzonderlijke leden van de raad van commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van commissarissen nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de raad van commissarissen dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van Groeii B.V. 

7.2       De bestuurder verschaft de raad van commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van commissarissen.

7.3       Tot de informatie, die bestuurder verschaft op grond van 7.2, behoort in ieder geval: 

 • ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van Groeii B.V.;
 • publicaties over ontwikkelingen op het werkterrein, inclusief wijzigingen in wet- en regelgeving 
 • de realisering van de maatschappelijke doelstellingen en de beleidsplannen van Groeii B.V. inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
 • de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 • de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 • risico’s die voortkomen uit de activiteiten van Groeii B.V.;
 • de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan het bestuur goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft;
 • problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 • problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 • calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit interne en externe klachtenprocedures
 • rapportages van in- en externe partijen, zoals de accountant, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het overleg met de Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid, de cliëntenraad en, indien die op termijn wordt ingesteld, de Ondernemingsraad;
 • belangrijke gerechtelijke procedures;
 • kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 • eventuele werkbezoeken en bijeenkomsten binnen de organisatie.

7.4       Indien Groeii B.V. op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal het bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de raad van commissarissen daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van commissarissen doen toekomen.

7.5       Ieder lid van de raad van commissarissen zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van commissarissen en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.

8.         Intern en extern overleg en optreden van de raad van commissarissen

8.1       Een delegatie van de raad van commissarissen is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van het bestuur met de ondernemingsraad (wanneer deze op termijn is ingesteld) en bij een vergadering van het bestuur met de cliëntenraad.

8.2       De raad van commissarissen en het bestuur kunnen afspraken maken over het bijwonen door de raad van commissarissen van een vergadering tussen het bestuur en andere interne organen van Groeii B.V.

8.3       De raad van commissarissen kan met kennisgeving vooraf aan de bestuurder ook buiten aanwezigheid van de bestuurder contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere organen van Groeii B.V. indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt. 

8.4       Wanneer de raad van commissarissen of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in Groeii B.V. over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met Groeii B.V. of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de raad van commissarissen in de regel naar het bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het bestuur of wanneer dit naar het oordeel van (het lid van) de raad van commissarissen minder wenselijk is wordt het bestuur achteraf geïnformeerd.

9.         Commissies

9.1       De raad van commissarissen kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een financiële commissie, een commissie kwaliteit en veiligheid, en een werkgeverscommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen de besluitvorming van de raad van commissarissen voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad van commissarissen.

9.2       De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de raad van commissarissen worden vastgesteld. 

10.       Evaluatie en permanente ontwikkeling

10.1     Raad van commissarissen

 1. De raad van commissarissen evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de raad van commissarissen met het bestuur. De raad van commissarissen stelt zich van te voren op de hoogte van de visie van het bestuur op het functioneren van de raad van commissarissen en informeert het bestuur over de uitkomsten van de evaluatie. 
 2. Ten minste eenmaal per twee jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
 3. De raad van commissarissen werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden. 
 4. De raad van commissarissen zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden. 
 5. Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de raad van commissarissen en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de zorgorganisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

10.2     Evaluatie functioneren bestuurder

 1. De voorzitter en een lid van de raad van commissarissen voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder over diens functioneren.
 2. In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de raad van commissarissen voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken, maar zal de eerstkomende jaren m.n. gebaseerd worden op het jaarverslag van de bestuurder. 
 3. Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de raad van commissarissen gebruik van meerdere (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van commissarissen geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

10.3     Evaluatie externe accountant
10.3.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor Groeii B.V. die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het jaarverslag melding gemaakt.

10.3.2 De raad van commissarissen evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de bestuurder.

10.3.3 De raad van commissarissen zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld. 

11.       Honorering en onkostenvergoeding

11.1     De honorering van de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van commissarissen binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. Aan leden van de raad van commissarissen worden bij wijze van honorering geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder toegekend. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

11.2     Groeii B.V. zal de door de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen ten behoeve van Groeii B.V. gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

12.       Verantwoording

12.1     De raad van commissarissen legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van Groeii B.V.

13.       Wijziging reglement

13.1     Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van commissarissen. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de bestuurder ingewonnen.

14.       Slotbepaling

14.1     In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van commissarissen, na overleg met het bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.