Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over onze zorg. Wij zullen er in dit geval alles aan doen om samen tot een oplossing te komen. Voor ons begint dat met het bespreekbaar maken van de klacht met de thuisbegeleider. Op deze manier kunnen we meteen actie ondernemen.

Heb je een klacht over onze zorg? Meld dit dan telefonisch bij je thuisbegeleider, stuur een brief of vul het contactformulier in.

Lees hier ons Klachten reglement.

Artikel 1 – Begripsbepaling

Groeii
Groeii is een HKZ erkende zorginstelling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68474881
Groeii biedt begeleiding aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met een psychiatrische stoornis én aan hun (directe) omgeving.

Klant
De klant is de afnemer van de zorgverlening van de organisatie. Met klant wordt ook cliënt bedoeld of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger

Directie
De directie is de persoon die de organisatie op het hoogste niveau bestuurt en beheerst.

Management
De personen die in opdracht van de directie leiding geven aan Groeii.

Thuisbegeleider
De persoon die begeleiding biedt en coördineert bij de klant.

Medewerker
Eenieder die werkzaamheden verricht voor Groeii.

Gedrag
Enig handelen of nalaten, alsmede het nemen van een besluit of het nalaten daarvan, dat gevolgen heeft voor een ouder/verzorger of het kind dat gebruik maakt van de zorgverlening van Groeii.

Klacht
Een mondelinge of schriftelijke uiting van ontevredenheid over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker van) Groeii.

Klager
Een klant die een klacht voorlegt aan Groeii.

Beklaagde
Iemand waartegen een klacht is ingesteld.

Artikel 2 – Doel

Het doel van het klachtenreglement is het zorg dragen voor een nauwkeurige behandeling van klachten. Het klachtenreglement verschaft duidelijkheid over het klachtenbeleid binnen Groeii.

Artikel 3 – Het indienen van een klacht

3.1 Klachtrecht
Iedere klant heeft het recht om over de wijze waarop Groeii zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij Groeii.

3.2 Gedraging van een medewerker
Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Groeii, wordt aangemerkt als een gedraging van Groeii.

3.3 Intrekken van een klacht
De klager is altijd gerechtigd de klacht in te trekken.

3.4 Bevoegdheid tot onderzoek na intrekking van een klacht
Bij intrekking van de klacht door de klager, is de directie bevoegd onderzoek te doen naar de klacht.

Groeii draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over haar gedragingen.

Artikel 4 – Nadere bepaling van een klacht

Een klacht omvat tenminste:

  •  naam, adres en (indien mogelijk) e-mailadres en telefoonnummer van de klager;
  • naam en geboortedatum van de klant;
  • naam van de beklaagde;
  • een feitelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover wordt geklaagd;
  • de reden waarom de klacht wordt ingediend.

Artikel 5 – Niet te behandelen klacht

5.1 Onvolkomenheid
Groeii kan besluiten een schriftelijke klacht niet te behandelen indien de klacht niet aan de in artikel 4 genoemde voorwaarden voldoet, mits de klager van de onvolkomenheid van de klacht op de hoogte is gesteld en de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen twee weken na berichtgeving van de onvolkomenheid aan te vullen.

5.2 Eerder ingediende klacht
Groeii neemt geen zaken in behandeling waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld.

5.3 Verjaring
Indien een klacht betrekking heeft op een gedraging of gebeurtenis die meer dan 12 maanden voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden, kan Groeii besluiten de klacht niet in behandeling te nemen.

5.4 Rechterlijke uitspraak
Groeii neemt geen klachten in behandeling die door het instellen van een procedure (eerder) aan het oordeel van een rechterlijke instantie onderworpen is (geweest).

5.5 In kennisstelling
Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 6 – Behandeling van de klacht

6.1 Klachtenformulier
De medewerker die de klacht in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de schriftelijke vastlegging van de klacht middels het in de organisatie gebruikte klachtenformulier. Indien een klacht op schrift wordt ontvangen, geldt in het kader van dit reglement dat deze schriftelijke rapportage als bijlage wordt opgenomen bij het klachtenformulier.

6.2 Overdracht van de klacht
De medewerker die de klacht in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor het overdragen van de klacht middels het invullen van het klachtenformulier (en eventueel de bijgevoegde schriftelijke klacht) en een mondelinge toelichting aan de vestigingsmanager of de directie.

6.3 Ontvangstbevestiging
Bij een schriftelijk ingediende klacht ontvangt de klager binnen vier weken een schriftelijke reactie op de klacht of een bevestiging van wat is afgesproken om de klacht op te lossen.

Artikel 7– Behandeling klacht

Groeii stelt de klager mondeling en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusie(s) die zij daaraan verbindt. Dit gesprek vindt plaats binnen vijf dagen na ontvangst van de klacht.
Leidt dit gesprek niet tot gewenst resultaat voor de klager, dan wordt de externe klachtenprocedure gestart. Deze klachtenprocedure verloopt via Klachtenportaal Zorg en volgens wettelijk geldende regels. Deze klachtenprocedure wordt door Groeii overhandigd aan de klager en Groeii werkt actief mee aan de informatieverstrekking aan Klachtenportaal Zorg.

Ons lidmaatschapnummer bij Klachtenportal Zorg: 1378.

Artikel 8 – Bekendmaking klachtenreglement

Groeii publiceert dit klachtenreglement op haar website www.Groeii.nl. Tevens ligt het klachtenreglement ter inzage op het kantoor van Groeii.

Artikel 9 – Vaststelling en wijziging reglement

Dit reglement wordt vastgesteld door de directie van de organisatie. De directie houdt zich het recht voor het klachtenreglement te kunnen wijzingen.

Artikel 10 – Citeertitel en inwerkingtreding

Dit reglement wordt aangehaald als: Klachtenreglement. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2017

Artikel 11 – Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Groeii naar redelijkheid en billijkheid.

Groeii

Naaldwijk, 3-12-2020