De GZ K&J houdt de regie over de behandeling. GZ K&J adviseert en ondersteunt behandelaars en begeleiders van de jeugdige en het gezin over het aanstaande of lopend behandelplan.

 Doel van de functie

De GZ K&J geeft richting aan de behandelingen vanuit de eigen professionele autonomie als BIG geregistreerde. De GZ K&J heeft een academische vooropleiding op doctoraal of masterniveau op het terrein van de psychologie, orthopedagogiek of geestelijke gezondheidskunde.

Binnen de beroepsuitoefening werkt de GZ K&J met aan het domein aanpalende
specialisten, zoals de klinisch psycholoog, psychiater, psychotherapeut en orthopedagoog, gezinscoaches en jeugdbegeleiders.

Functie gebonden algemeen beschreven werkzaamheden (resultaatgebieden)

Tot het takenpakket van de GZ K&J behoren onder meer het verrichten van
psychologische en orthopedagogische diagnostiek met behulp van tests, observaties en
interviews teneinde de problematiek van de cliënt of het cliëntsysteem in kaart te brengen, te
begrijpen en een adequate aanpak te formuleren. Tevens kenmerkend in zijn takenpakket is de indicatiestelling. Het toewijzen van de cliënt aan de meest geschikte behandeling of begeleiding is daarbij het doel. In sommige gevallen is de GZ K&J ook degene die behandelingen en begeleiding initieert en uitvoert. Dat betreft doorgaans kortdurende en klachtgerichte interventies waarvan een aantal in protocollen en richtlijnen zijn beschreven. Diagnostiek, indicatiestelling en behandeling richt zich op uiteenlopende problematiek die kan variëren van enkelvoudig tot matig complex, die de gehele levensloop omvat.
Te denken valt hierbij aan emotionele en gedragsproblemen, het leren omgaan met verworven aandoeningen en het zich leren aanpassen aan nieuwe levensfasen.

Functie gebonden specifieke werkzaamheden (resultaatgebieden)

 • Is BIG-verantwoordelijk voor de SGGZ behandeling van de jeugdigen;
 • Draagt zorg voor de juiste behandelmethode;
 • Stelt diagnoses en bepaalt de gewenste behandelmethoden;
 • Monitort of de behandeling aansluit;
 • Ziet toe op juiste verslaglegging naar externe partijen. Monitort daarin de verslaglegging van de medebehandelaars;
 • Heeft kennis en ervaring in complexe specialistische S (J)GGZ behandelingen die zowel kort als langdurend kunnen zijn;
 • Ziet toe op doelmatige en rechtmatige zorg zoals gesteld in contracten CQ de Jeugdwet.

Ontwikkelen en implementeren van behandelmethodieken en –diagnostiek, zodanig dat zowel behandelaars als begeleiders in staat zijn de passende hulp kunnen bieden

 • Heeft de bekwaamheid om een professionele activiteit in een specifieke beroepscontext adequaat uit te voeren door de geïntegreerde aanwezigheid van kennis, vaardigheden, professionele
  gedragskenmerken;
 • Is en blijft op de hoogte van bestaande en nieuwe behandelmethodieken en –diagnostiek;
 • Inventariseert op zichzelf staande of gecombineerde behoefte van de ontwikkelingen en implementatiemogelijkheden van behandelmethodiek en –diagnostiek;
 • Coördineert en monitort de toepassing van de nieuwe behandelmethodieken en –diagnostiek;
 • Werkt zoveel mogelijk evidence-based;
 • Maakt gebruik van (multi-)disciplinaire richtlijnen;
 • Maakt gebruik van psychometrisch onderbouwde tests, vragenlijsten en/of (semi)-gestructureerde
  Interviews;
 • Onderbouwt zijn/haar handelen op grond van wetenschappelijke kennis.

Supervisie en advies aan collega professionals

 • Ziet toe op de ingezette behandelingen en volgt de voortgang hiervan;
 • Overlegt uit eigen initiatief en op verzoek met andere interne/ externe professionals;
 • Grijpt in en stelt behandelmethode en –trajecten bij (waar nodig) vanuit de supervisie en eigen expertise;
 • Superviseert in het kader van de beroepsregistratie SKJ.

Informatieverstrekking, advisering, bemiddeling en concrete hulpverlening

 • Vaardigheid in het analyseren van knelpunten, het uitbrengen van adviezen en het uitdragen van beleid
 • Gaat na of de behandelvraag van de jeugdige past binnen het aanbod van de organisatie
 • Beoordeelt en/of maakt bespreekbaar als een verwijzing of melding naar een meer geëigende organisatie of voorziening nodig is
 • Is verantwoordelijk voor de uitgaande communicatie betreffende de behandeling en superviseert hierin de medebehandelaar
 • Maakt zich zowel schriftelijk als mondeling goed duidelijk, luistert goed en verstaat en begrijpt inhoudelijke betekenissen en betekenissen op betrekkingsniveau. Past woordkeus en spreekstijl aan, aan demografische kenmerken, etnische en culturele achtergrond van jeugdige en cliëntsystemen, houdt de regie over het gesprek

Aanvullende functie-eisen en competenties

De GZ K&J kent de algemene structuur van de gezondheidszorg, maatschappelijk
dienstverlening en de eigen organisatie, participeert in een netwerk van functionele
samenwerkingsrelaties en maakt optimaal gebruik van beschikbare expertises.
Je bent als GZ K&J BIG geregistreerd. Dit houdt in dat je weet welke taken en eisen passen bij je functie op cliëntniveau, organisatorisch niveau en taken gebonden aan jouw professioneel handelen. En, daaruit voortvloeiend, aan welke eisen je moet voldoen om BIG-geregistreerd te blijven.

Overige werkzaamheden (niet direct functie gebonden)

De GZ K&J kenmerkt zich door zijn continue streven naar optimalisatie van zijn kennis en
kunde in zijn vakgebied. De GZ K&J kan de wetenschappelijke aspecten zoals verweven
met de praktijk onderkennen en kritisch beschouwen. Hieronder valt het beoordelen van
relevante informatiebronnen op hun relevantie voor het betreffende werkgebied. De GZ K&J bevordert de deskundigheid van medebetrokkenen bij de gezondheidzorg binnen de organisatie.

De GZ K&J kan verzoek van de organisatie deelnemen aan georganiseerde overleggen, projecten, werkgroepen, wetenschappelijk onderzoek en dergelijke, zowel binnen als buiten de instelling. Verder kan hij ondersteunen in PR- acquisitie activiteiten.

Functie-eisen en competenties

 • WO werk- en denkniveau
 • Opgeleid tot BIG- GZ-psycholoog met de specialisatie kind en jeugd
 • Heeft vaardigheden in het samenwerken in een multidisciplinair team
 • Uitstekende mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek
 • Kennis van de vakspecifieke problematiek en mogelijkheden van de jeugdige en het gezin (systemische kennis)
 • Weten welke beroepsethische normen aan je worden gesteld
 • Kent in grote lijn de eisen die gesteld worden binnen de jeugdwet
 • Kennis en inzicht in relevante methoden en behandel- en diagnostiekinstrumenten
 • Bezit sociale- en gespreksvaardigheden zoals tact die leiden tot het motiveren, stimuleren en het overwinnen van weerstanden bij de jeugdige en diens omgeving als wel de collega’s die supervisie ontvangen

NB. Bij de functie GZ K&J worden er hoge eisen gesteld aan het borgen van privacy van zowel de cliënt, medewerker als organisatie.

Herken je jezelf in deze vacature? Solliciteer dan direct!

Sollicitatieformulier

Vul hier je naam in

Ongeldige invoer

Vul hier de gewenste functie in

Vul hier je motivatie in

Ongeldige invoer

Upload je CV

De volgende bestandsformaten zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg en png. Met een max van 9mb (9000kb).

Ga eerst akkoord